ကြန္ဇူးမား

အသံုးျပဳပံုစည္းကမ္းခ်က္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္လက္ခံျခင္း

ယခု ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ ကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ မေလ့လာမီ သင့္အေနျဖင့္ ယခုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈ နားလည္ လက္ခံထားရွိရမည္။ အကယ္၍ သင္ နားလည္လက္ခံမႈ မရွိပါက သင့္အေနျဖင့္ ယခု ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို ခ်က္ျခင္း ပိတ္၍ ထြက္ခြာႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ Huawei သည္ ယခုသက္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သင့္အား အေၾကာင္းမၾကားဘဲ အခ်ိန္မေရြး ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ အကယ္၍ ယခုသက္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အေၾကာင္းတစံုတရာ ေပၚေပါက္လာပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ Huawei အေနျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ တရားေရး စီမံ ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။.

ကန္႔သတ္ လိုင္စင္

ယခု ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ Huawei ၏ မူပိုင္ ျဖစ္ပါသည္။ Huawei (သို႔) အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ၾကိဳတင္အသိေပး အေၾကာင္းၾကားမႈမရွိဘဲ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ကူးယူအသံုးခ်ျခင္း၊ လင့္ခ္ျပဳလုပ္၍ ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ "mirroring method" ျဖင့္ အျခားေသာ ဆာဗာမ်ားတြင္ထားရွိျခင္း၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို retrieval server တြင္ သိမ္းဆည္းထားရွိျခင္း (သို႔) ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အသံုးျပဳမႈ အတြက္ျဖစ္ေစ၊ အျခားအျခားေသာ အသံုးျပဳမႈမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ ကူးယူအသံုးခ်ခြင့္ ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။.

ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္

ယခု ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ပါဝင္ေသာ အသံုးျပဳထားေသာ ရည္ညႊန္းထားေသာ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ ႏွင့္ အမွတ္အသား အားလံုးသည္ Huawei ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ (သို႔) အသံုးျပဳခြင့္ ရရွိထားေသာ အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ Huawei (သို႔) အသံုးျပဳခြင့္ ရရွိထားေသာ အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားကို ၾကိဳတင္အသိေပး အေၾကာင္းၾကားမႈမရွိဘဲ မိမိ၏ သေဘာဆႏၵျဖင့္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ရယူ အသံုးျပဳခြင့္ ရွိမည္မဟုတ္ပါ။.

ျငင္းဆိုခ်က္

ယခု Website ႏွင့္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ သံုးစြဲရအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ Huawei သည္ ယခု website တြင္ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း ထိုအခ်က္အလက္မ်ား၏တိက်မႈသည္ Huawei ႏွင့္ မည္သို႔မွ် သက္ဆိုင္မႈ သို႔) တာ၀န္ယူမႈ မရွိဟု ယူဆထားပါ။ Huawei အေနႏွင့္ ထို website တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာ သို႔ Products မ်ားကို အခ်ိန္မေရြး အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိဘဲ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ယခု website တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးသည္ အာမခံမ်ား သို႔ ကိုယ္စားျပဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Huawei မွ ေဖာ္ျပလိုသည္မွာ ဥပေဒအရအျပင္းအထန္တားျမစ္ထားေသာ သို႔ ျပဌာန္းဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ထားေသာ အာမခံမ်ား သို႔ ကိုယ္စားျပဳပစၥည္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္အသံုးျပဳျခင္းမရွိပါ။.

တာ၀န္မ်ားအား ကန္႔သတ္ျခင္း

ဤ website ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ (သို႔) ဤ website ကို အသံုးျပဳ၍မရျခင္း (သို႔) ဤ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ယံုၾကည္ရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တိုက္ရိုက္ညြန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ သြယ္၀ိုက္ညြန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ အထူးကိစၥရပ္မ်ား၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစေသာကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းဆံုး႐ံႈးမႈ၊ အခ်က္လက္မ်ားေပ်ာက္ဆံုးမႈ၊ ၀င္ေငြသို႔ အျမတ္မ်ားဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားပါ၀င္ေသာ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအျပင္ အကယ္၍ ထိုကဲ့သုိ႔ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားျဖစ္ပြားေစႏိုင္မႈကို Huawei အေနႏွင့္ အႀကံေပးျခင္းခံရေစကာမႈ ထိုကိစၥရပ္မ်ားသည္ Huawei ကုမၸဏီ သာမက Huawei ၏ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၊ ဒါရိုက္တာမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အျခားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ပါ မည္သို႔မႇ် ပတ္သက္ျခင္း၊ တာ၀န္ရွိျခင္းမရွိပါ။.

ကုန္ပစၥည္းရရွိႏိုင္မႈ

ဤ website တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိမႈႏွင့္ ထို ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ သင္ေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံ၊ ေဒသႏွင့္ လုိက္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက မိမိတို႔ႏိုင္ငံရွိ Huawei အေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။.

အျခား websites မ်ားသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္သည့္ links

ယခု Huawei website တြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အျခား website မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္သြားေရာက္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း (links) မ်ား ပါ၀င္ေသာ္လည္း ထို websites မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ Huawei ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ထို website မ်ားကို အသံုးျပဳရန္အတြက္ သင့္အေနႏွင့္ ေဖာ္ျပပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို နားလည္ေအာင္ ဖတ္႐ႈထားရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ website တြင္ Huawei မွ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္လည္း ထို link ႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းမရွိပါ။.

လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္ အသံုးျပဳထားသည့္ေနရာ (သို႔) လံုၿခံဳေရးရွိေသာေနရာမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္

ယခု websites တြင္ ၀င္ေရာက္ရန္အသံုးျပဳခြင့္ရွိေသာ သံုးစြဲသူမ်ားသာလွ်င္ လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္အသံုးျပဳထားေသာေနရာ (သို႔) လံုၿခံဳေရးရွိေသာေနရာမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အသံုးျပဳခြင့္မရွိေသာ သံုးစြဲသူမ်ားအေနႏွင့္ ထိုေနရာမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ႀကိဳးပမ္းပါက အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။.

ဥပေဒ ႏွင့္ တရားဝင္အာဏာပိုင္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ

ယခု အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ၏ ဥပေဒ ေပၚတြင္ မူတည္၍ အေျခခံတည္ေဆာက္ထားျခင္း ျပန္ဆိုျပဌာန္း ထားျခင္းျဖစ္သည္။.