ကြန္ဇူးမား

ဆက္သြယ္ရန္

ထုတ္ကုန္ႏွင့္နည္းပညာ အကူအညီ

အြန္လိုင္း အကူအညီ ရွာေဖြၾကည့္ရႈျခင္း
သင့္အေနျဖင့္ Huawei အကူအညီ သို႔ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈျခင္းအားျဖင့္ အသံုးျပဳသူလမ္းညႊန္၊ေနာက္ဆံုးေပၚ ေဆာ္ဖ္ဝဲမ်ား၊ အေမးအေျဖမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ားကို လ်င္ျမန္လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြႏုိင္ပါသည္.
အကူအညီရယူမည္
Email Support
Huawei ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားေမးလိုပါက ကၽြႏု္ပ္ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ အီးေမးလ္ပို႔ေပးပါရန္

ေထာက္ပ့ံသူ

ကုန္ပစၥည္း ေပးသြင္းသူျဖစ္လိုပါသလား
အကယ္၍ သင္သည္ ကုန္ပစၥည္း ေပးသြင္းသူျဖစ္လိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္ပါလင့္ခ္ကို ႏွိပ္၍ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္သြင္းေပးပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သင့္ကိုျပန္ဆက္သြယ္ေပးပါမည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္သြင္းေပးပါ။